Algemene voorwaarden carlabruins

 

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle coachgesprekken/trajecten/behandelingen (verder te noemen ‘trajecten’) en cursussen/workshops/activiteiten (verder te noemen ‘activiteiten’) tussen carlabruins en de cliënt/cursist/deelnemer (verder te noemen ‘cliënt’).

 

 

 

Gezondheid

 

De trajecten en/of activiteiten van carlabruins vervangen geen medische zorg/verzorging of medicijnen, maar kunnen ondersteunend werken bij het natuurlijke genezingsproces.

 

carlabruins spant zich ervoor in om rekening te houden met de haar bekend gemaakte informatie omtrent fysieke en/of geestelijke gesteldheid, doch is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen ten gevolge van of in verband met de trajecten en/of activiteiten van carlabruins. Cliënt is gehouden om eventuele door hem geconstateerde wijzigingen in zijn gesteldheid met de betreffende artsen en/of andere medische specialisten te bespreken.

 

 

 

Aanmelding

 

Aanmelden voor een traject of activiteit geschiedt na aanmelding via de website, telefonisch, persoonlijk of via e-mail. Aanmelding voor activiteiten geschiedt in volgorde van binnenkomst.

 

carlabruins behoudt zich het recht voor om een activiteit bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. In geval van overmacht, zoals ziekte of barre weersomstandigheden heeft carlabruins te allen tijde het recht om de afspraak betreffende het traject of activiteit tot op de dag zelf te annuleren.  Cliënt ontvang hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Er wordt een nieuwe datum, alternatief of terugbetaling van het cursusgeld aangeboden, ter uitsluitende beoordeling van carlabruins.

 

 

 

Betaling van het traject

 

Het in de volgende artikelen 1 tot en met 7 bepaalde geldt uitsluitend voor trajecten, niet zijnde activiteiten.

 

 

 

Artikel 1

 

Alle trajecten die uitgevoerd worden dienen vooraf contant afgerekend te worden of per bank te worden overgemaakt of in overleg uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de nota.

 

 

 

Artikel 2

 

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van het traject kosteloos afgezegd worden.

 

De afzegging dient telefonisch gedaan te worden bij carlabruins met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet of niet tijdig afzeggen is carlabruins gerechtigd de gereserveerde tijd aan cliënt in rekening te brengen. Dit geldt ongeacht de reden van afzegging,  bijvoorbeeld ook in geval van ziekte.

 

 

 

Artikel 3
Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 1 week na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden, kosten €20,-. Cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en carlabruins is gerechtigd rente in rekening te brengen van 2% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang cliënt in gebreke blijft.

 

 

 

Artikel 4

 

Bij het niet betalen binnen 2 weken na datum van de eerste betalingsherinnering ontvangt cliënt een tweede betalingsherinnering. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 25,- aan cliënt in rekening gebracht.

 

 

 

Artikel 5
Voldoet cliënt binnen 1 week na datum tweede betalingsherinnering niet aan haar/zijn verplichting dan is carlabruins zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd nadere incassomaatregelen te treffen en daar desgewenst derden bij in te schakelen.

 

 

 

Artikel 6
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

 

 

 

Artikel 7 Bij betalingsachterstand is carlabruins gerechtigd verdere afspraken van het traject op te schorten totdat cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Betaling van activiteiten en niet zijnde activiteiten
Het in de volgende artikelen 8 tot en met 11 bepaalde geldt uitsluitend voor activiteiten, niet zijnde een traject tenzij uit het betreffende artikel expliciet anders voortvloeit.

 

 

 

Artikel 8
Voor deelname aan activiteiten is de inschrijving bevestigd na betaling.

 

 

 

Artikel 9
Bij afmelding voor een activiteit, ongeacht welke, wordt tot 4 weken voor aanvang van de activiteit niets in rekening gebracht.

 

Bij afmelding gelijk aan of korter dan 4 weken voor aanvang van de activiteit wordt 25% in rekening gebracht . Bij afmelding gelijk aan of korter dan 1 week voor aanvang van de activiteit wordt 50% in rekening gebracht.

 

Wanneer cliënt zonder afmelding niet komt opdagen is cliënt de volledige deelnamekosten verschuldigd.

 

Afmeldingen dienen altijd schriftelijk (of per e-mail) te geschieden. Bij verhindering is het mogelijk de plaats in te laten nemen door een andere deelnemer.  Voor verzuimde activiteiten vindt geen terugbetaling plaats.  Het is gewenst dat cliënt, indien zij/hij niet aanwezig kan zijn, dit voor aanvang van de dag van de activiteit, schriftelijk of telefonisch kenbaar maakt.

 

 

 

Artikel 10.

 

Indien gespreide betaling is afgesproken dienen de betalingen voor de genoemde data voldaan te zijn.

 

 

 

Artikel 11
Bij het niet tijdig afmelden na inschrijving voor een activiteit zijn de artikelen 3 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

Aansprakelijkheid.

 

carlabruins sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit met uitzondering van de aansprakelijkheid voor opzet of grove schuld. carlabruins is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.  Met de aanmelding verklaart cliënt volledig op de hoogte te zijn van het feit dat de heen- en terugreis naar de plaats van behandeling en/of activiteit evenals de deelname aan een behandeling en/of activiteit geheel voor eigen risico is.

 

 

 

Overig

 

Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contant geld.

 

 

 

Download gratis

mijn e-book:

Gelukt! Kijk in je mail voor mijn bericht!